Akkoordverklaring met betrekking tot minderjarigen.

Artikel 1 Paintballgun, masker en camouflagepak  

1.1 Laser Games bvba verstrekt in gebruik aan de deelnemer van het evenement een paintballgun, masker en camouflagepak waarvan gebruik kan worden gemaakt voor het beoefenen van het paintballspel.

1.2 Alvorens aan het paintballspel deel te nemen, dient de deelnemer bij ontvangst van de hierboven genoemde uitrusting akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden.Artikel 2 Instructies en gedragsregels  

2.1 De deelnemer zal alle instructies van de instructeur opvolgen welke verband houden met het beoefenen van het paintballspel.

2.2 In geval van diefstal, vermissing of mogelijk misbruik van de door Laser Games bvba aan de deelnemer verstrekte uitrusting, zal door Laser Games bvba aangifte gedaan worden bij de politie!

2.3 De deelnemer mag de door hem/haar ontvangen uitrusting niet aan derden overdragen.

2.4 Het is de deelnemer ten strengste verboden :
      * Binnen het actieve spelgebied het paintballmasker af te nemen !!!!
      * Binnen 5 meter op iemand te schieten !!!!
      * Te schieten of dreigen te schieten op dieren, auto's, gebouwen, wandelaars, of in het algemeen op
​         iedereen die NIET bij het spel betrokken is.

2.5 Bij overtreding van de hiergenoemde gedragsregels is Laser Games bvba gerechtigd de bewuste deelnemer de toegang tot het spelgebied te ontzeggen zonder teruggave van geld, met inbegrip van het reeds betaalde bedrag!Artikel 3 Leeftijd deelnemers

3.1 De minimum leeftijd voor de deelname aan het paintballspel is 14 jaar. Personen onder de 16 jaar dienen een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd voor te leggen.Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 De ouder en/of voogd en de deelnemer zelf verklaren bij deze op de hoogte te zijn dat er zich op het speelveld hindernissen bevinden en dat de door een paintballgun afgeschoten verfballetjes blauwe plekken en/of wondjes kunnen veroorzaken.
Tevens verklaren zij dat de deelnemer over voldoende lichamelijke gezondheid beschikt om het paintballspel te spelen. De deelnemer erkent de instructies begrepen te hebben en zodoende alle defecten aan het materiaal, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies, te vergoeden.

​Naam van de minderjarige:                                                             Plaats:

Leeftijd:                                                                                        Datum:

Handtekening van de ouder/voogd:                                                 Telefoonnummer: